Privacyen

cookieverklaring Ilse denkt mee

Laatst bijgewerkt 2562018

Ilse denkt mee, gevestigd aan Leuvensbroek 3356, 6546 TM Nijmegen, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Leuvensbroek 3356

6546 TM Nijmegen

06 21290671

https://www.ilsedenktmee.nl

ilse Weerdenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Ilse denkt mee. Zij

is te bereiken via info @ilsedenktmee.nl

 Persoonsgegevens die wij verwerken

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene

Verordening Gegevensbescherming.

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf bewust, aan haar

zijn verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Vooren

achternaam

2. Adresgegevens (straatnaam, nummer, postcode, woonplaats)

3. Telefoonnummer

4. Emailadres

5. IPadres

6. Gegevens over jouw activiteiten op onze website

7. Internetbrowser en apparaat type

8. Betaalgegevens(bankrekeningnummer)

9. Gespreksnotities

10. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij het invullen van een

(contact)formulier op de website, door je aan te melden via de website, in correspondentie of

telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

ilse@ilsedenktmee.nl. dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Ilse denkt mee een grondslag hebben. Je

kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken.

 De grondslag(en) voor ons zijn:

De gegevens: emailadres,

telefoonnummer, voor het online samenwerken. Gespreksnotities,

correspondentie en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor het opstellen en de uitvoering van de

overeenkomst om samen te werken die met jou is aangegaan.

Voor het toesturen van de nieuwsbrief, ebook,

informatie en tips vragen wij toestemming aan jou.

Deze toestemming kun je altijd intrekken.

Voor het toesturen van directmarketing

naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd

belang. Bij elke vorm van directmarketing

die verzonden zal worden, kun je de toestemming altijd

intrekken.

Ilse denkt mee analyseert het gedrag van de bezoekers van de website om daarmee de website te

verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de bezoekersvoorkeuren.

Ilse denkt mee verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens

die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ilse denkt mee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden

genomen door computerprogramma’s of systemen,

zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Ilse denkt mee) tussen zit.

Hoe lang we gegevens bewaren

Ilse denkt mee bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen

waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de weten

regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar (en het lopend jaar) bewaard nadat de

factuur is voldaan.

T.b.v. herregistratie of aansluiting bij een beroepsregister en/of beroepsvereniging worden de

gespreksverslagen zo lang als daarvoor nodig bewaard.

Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht, 1 jaar na het

lopend jaar, uiterlijk 1 september verwijderd.

Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens verwijderd conform de

gebruikersvoorwaarden van het nieuwsbrief systeem.

Google analytics: maximaal 26 maanden.

Delen met anderen

Ilse denkt mee verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven

indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een

wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Ilse denkt mee

een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid

van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Ilse denkt mee blijft verantwoordelijk voor deze

verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ilse denkt mee gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je

computer, tablet of smartphone.

Ilse denkt mee gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de

website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze

cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content

en advertenties aan kunnen bieden. Op de website worden ook cookies geplaatst door derden. Bij je

bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor

cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je

ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor

een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswatzijnhetenwatdoeikermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

 Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief (voor diegene is deze informatie) willen we je

laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp

kun je vinden in hun privacy policy.

 Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Google Analytics hanteert daarnaast zelf

een beleid wat online vindbaar is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je

het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ilse denkt mee en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de

persoonsgegevens van jou waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een andere,

door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of

bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@ilsedenktmee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ilse denkt mee wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmetdeautoriteitpersoonsgegevens/

tipons

Beveiliging van gegevens

Ilse denkt mee neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ilse denkt mee heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

SSL; wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de

adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op via info@ilsedenktmee.nl.

Vragen en feedback

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Ilse denkt mee. Je dient je ervan bewust te zijn

dat Ilse denkt mee niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door

gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Ilse denkt mee

respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke

informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy

beleid, kun je contact met ons opnemen: Ilse Weerdenburg, info@ilsedenktmee.nl